تدبر در قرآن کریم
44 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: علوم قرآنی قم
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : نجمه عرب ابو زید آبادی